Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy avser denna webbplats och andra webbplatser som ägs av Sobi och som länkar direkt till denna policy. Vänligen läs igenom denna integritetspolicy noggrant och kontakta oss gärna om du har några frågor. 
Denna integritetspolicy förklarar varför personlig information om dig kan komma att samlas in och bearbetas under ditt besök på en webbplats som ägs av Sobi och som omfattas av denna policy, samt hur vi använder denna information. Den innehåller en beskrivning av dina rättigheter gällande skydd av uppgifter och privatliv. 

Personlig information 

Vi kan komma att samla in personligt identifierbar information, vilket innebär all information som rör en identifierad eller identifierbar person, såsom namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser och bosättningsland, men endast när du frivilligt tillhandahåller dessa uppgifter när du registrerar dig eller på annat sätt frivilligt skickar information till oss. En del av denna information kan vara relaterad till din hälsa, vilket är särskilt känsligt.

Uppgiftsansvarig 

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (”Sobi”), med säte på 112 76 Stockholm, Sverige, e-postadress privacy@sobi.com, samlar in och behandlar din information som databasansvarig.

Rättslig grund för behandling

Den personliga information du tillhandahåller används av Sobi enligt vårt berättigade intresse i syfte att underhålla och förbättra vår webbplats och för att svara på förfrågningar om information och tjänster.
Vissa av de personuppgifter som tillhandahållits kommer att behandlas av Sobi efter att vi fått ditt samtycke till behandlingen. I dessa fall kommer vi att ge dig ytterligare information angående det specifika fallet och ber dig att ge ditt samtycke innan vi behandlar sådana personuppgifter. Om samtycket gäller ett barn under 16 år (eller en annan lägre ålder som bestäms av de lokala lagar där du bor), måste samtycke ges av en förälder eller vårdnadshavare. 

Uppgifter som överlämnats av dig

Du kan besöka vår webbplats utan att registrera dig eller överlämna någon personlig information. Du kan dock skicka personlig information till oss via kontaktformulär eller via en registreringssida. Om du registrerar dig eller skickar personlig information, till exempel för att få e-postuppdateringar, samlar vi in personlig information som du angett, såsom ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc. om informationen lämnas över till oss frivilligt. Det kommer att anges tydligt om och när vi samlar in sådan information från dig.

Hur vi använder dina personuppgifter

Genom att tillhandahålla oss med dina personuppgifter samtycker du till att vi, där det är tillåtet enligt lokal lagstiftning, kan använda informationen:

  • för att svara på dina frågor eller förfrågningar om information och för att kommunicera med dig angående webbplatsen 
  • för att tillhandahålla dig information som du efterfrågat
  • för att följa lokala lagar, till exempel rapportering av biverkningsinformation
  • för granskning av din ansökan om anställning
  • till att placera cookies på din enhet i syfte att förstå hur besökare interagerar med och navigerar på vår webbplats för att kunna anpassa och förbättra vår webbplats och erbjuda våra besökare en mer personlig användarupplevelse genom att leverera innehåll och funktionalitet. För ytterligare information om hur vi använder cookies i detta syfte, vad cookies är och hur du kan välja att ta bort dessa från din enhet, vänligen läs vår policy kring användning av cookies
  • för andra ändamål som kan beskrivas på webbplatsen eller mobilapplikationen eller som på annat sätt överenskommits mellan Sobi och dig

Vi använder oss av insamlade uppgifter som inte identifierar individer, för att övervaka kundernas trafikmönster till webbplatsen och vissa sidor, samt webbplatsanvändning, i syfte att hjälpa oss att förbättra designen och layouten för innehållet.

Direktmarknadsföring

Vi använder inte din personliga information till marknadsföringsaktiviteter om du inte har gett uttryckligt samtycke till att ta emot marknadsföringskommunikation från oss.

Offentliggöranden 

Som tidigare nämnts använder vi tredjepartsleverantörer som utför tjänster för, eller tillsammans med, Sobi och som behandlar personuppgifter enligt våra instruktioner i förhållande till Sobi-ägda webbplatser, till exempel för att bedriva forskning, bearbeta information eller underhålla vår webbplats, innehåll eller program. Sådana tredjepartsleverantörer är förbjudna att använda informationen i något annat syfte än att tillhandahålla tjänster för eller tillsammans med Sobi. Sobi ansvarar för all behandling av uppgifter via sådan tredje part och kommer att se till att underleverantörer ingår skriftliga avtal som gör att vi kan uppfylla våra skyldigheter enligt denna sekretesspolicy och tillämpliga lagar. Din personliga information kommer inte att överlämnas till ytterligare tredje parter om du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till detta eller om detta krävs enligt lag.

Överföring av data utanför EES

Denna webbplats ägs och drivs av Sobi i Sverige, men informationen du tillhandahåller kan vara tillgänglig eller överförd till våra närstående bolag, återförsäljare eller underleverantörer i andra länder, inklusive länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Nivån på det rättsliga skyddet för personuppgifter är inte samma i alla länder och de kanske inte ger samma nivå av skydd som dataskyddslagarna i EES eller som det land du bor i. I händelse av sådana överföringar kommer Sobi att vidta rimliga ansträngningar och säkerhetsåtgärder för att hålla din information säker, och Sobi bär ansvaret för att överföringen sker i enlighet med denna integritetspolicy och tillämpliga lagar. Du kan kontakta oss via privacy@sobi.com om du har några frågor om de metoder vi använder för att skydda personlig information som överförs utanför EES.

Personuppgifters säkerhet

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din personliga information frånotillbörlig användning, obehörig åtkomst, offentliggörande, ändring eller förstörelse genom att använda säkerhetsåtgärder som möter branschens standard. Emellertid kan inga överföringar via internet garanteras vara helt säkra. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag lämnar vi därför inga garantier, explicita eller underförstådda, angående personuppgifters säkerhet eller integritet.

Lagring och radering av personuppgifter  

Vi sparar enbart din information under den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy eller under den period som du har samtyckt till, såvida inte en längre lagringsperiod krävs enligt lag. 

Information angående dina rättigheter 

Du har när som helst rätt att få tillgång till din personliga information, samt att få den korrigerad, raderad eller överförd till andra organisationer på din begäran. Du har också rätten att invända mot eller begränsa viss behandling och att när som helst dra tillbaka ditt samtycke i de fall vi har bett om ditt samtycke till att behandla din personliga information. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att stoppa all framtida användning av din personliga information (om du emellertid har gett ditt samtycke till användning av din personliga information i publikationer, exempelvis utbildnings- eller marknadsföringsmaterial, kan personuppgifter under en tid fortsätta att visas i eventuella publikationer som redan finns i omlopp). 
Om du har några frågor, önskemål eller klagomål angående hur vi behandlar din personliga information, kontakta oss via e-postadressen: privacy@sobi.com
Om du har några kommentarer eller klagomål angående hur dina personuppgifter hanteras har du rätt att kontakta tillsynsmyndigheten i Sverige (Datainspektionen, se denna länk) eller i det land där du bor, för att lämna in ett klagomål.

Länkar till andra webbplatser 

Denna webbplats innehåller länkar till ett antal webbplatser som vi tror kan ha användbar information för de som besöker vår webbplats. Denna integritetspolicy och skyldigheterna enligt den gäller inte för sådana webbplatser (såvida inte den andra webbplatsen ägs av Sobi och direkt länkar till denna policy). Vi föreslår att du tar direktkontakt med dessa webbplatser om du vill ha information om deras integritets-, säkerhets-, data- och insamlingspolicyer. Sobi kan inte hållas ansvariga för sådana tredjepartswebbplatsers agerade eller för det innehåll de tillhandahåller.

Kontakt

Vi välkomnar alla frågor, önskemål, kommentarer eller andra ärenden som du vill framföra angående denna integritetspolicy. Tveka inte att kontakta oss genom att skicka e-post till privacy@sobi.com

Att tacka nej till ytterligare kommunikation från Sobi

Om du tidigare har valt att ta emot information om våra produkter eller tjänster och nu vill avstå från att ta emot sådan information kan du göra det genom att skicka e-post till privacy@sobi.com. Vid all kommunikation bör du tydligt ange: ditt namn, användarnamn (om sådant existerar), registreringsinformation (om sådan finns) och webbplatsens namn.

Ändringar av denna integritetspolicy 

Vi kan från tid till annan komma att uppdatera denna integritetspolicy. I händelse av väsentliga ändringar av integritetspolicyn (vilket innebär alla ändringar som väsentligt påverkar dina rättigheter) kommer ett tillfälligt meddelande att publiceras på webbplatsen.

 
Senast uppdaterad: 30/03/2021