Alprolix® för behandling av hemofili B ingår nu i högkostnadsskyddet

Sobis svenska marknadsbolag meddelar idag att Alprolix® (eftrenonacog alfa) erhållit subvention i Sverige för behandling och förebyggande av blödning hos patienter med hemofili B och ingår i högkostnadsskyddet från den 28 september. Beslutet som fattats av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, innefattar att Sobi är skyldiga att följa upp doseringen i klinisk användning.   

 

Eftrenonacog alfa är en rekombinant koagulationsfaktor IX (nio)-behandling med förlängd halveringstid, som används för att behandla och förebygga blödning hos personer med hemofili B. Fc-fusionsteknologin har utnyttjats för att modifiera de farmakologiska egenskaperna så att läkemedelet får en förlängd cirkulationstid i kroppen jämfört med konventionell faktor IX-behandling.

 

Hemofili B är en sällsynt, ärftlig sjukdom där blodet har en försämrad förmåga att levra sig. I Sverige lever knappt 200 personer med hemofili Bi. Personer med sjukdomen saknar eller har en väsentligt minskad faktor IX-aktivitet. Bristen på koagulationsfaktor korrelerar med sjukdomens svårighetsgrad. Om den svåraste formen av hemofili B inte behandlas så leder den ofta till spontana blödningar, ledskador och en ökad risk för förtidig död.    

 

”Vi är mycket nöjda med att Alprolix äntligen är tillgängligt som behandlingsalternativ för personer med hemofili B i Sverige”, säger Björn Berglund, General Manager för Norden och Baltikum på Sobi. ”Personer med hemofili B får nu förutsättningar att individualisera behandlingen vilket kan innebära en minskad behandlingsbörda och en möjlighet att leva ett aktivt liv”.

 

Eftrenonacog alfa  är den hemofili B behandling med förlängd halveringstid där det finns längst erfarenhet av klinisk användning. Över 150 vuxna, unga och barn har observerats i upp till fyra år som del av ett omfattande internationellt kliniskt utvecklingsprogram. Dessa kliniska studier har visat att läkemedlet är effektivt för att behandla och förebygga blödningar hos patienter med hemofili Bii.

 

”Vi välkomnar det efterlängtade beslutet att ta med Alprolix i högkostnadsskyddet i Sverige, då det innebär att personer med hemofili B erbjuds fler behandlingsalternativ”, säger Hans Siltberg, medicinsk chef för Norden och Baltikum på Sobi.

 

Alprolix är subventionerat för vidbehovsbehandling och profylaktisk behandling av blödning hos patienter med hemofili B i alla åldrar.