Inflammation - Reumatoid artrit (RA)

Inflammation - Reumatoid artrit (RA)

Image

Reumatoid artrit kallas också ledgångsreumatism. Inflammation orsakar framför allt värk och stelhet i leder men kan även drabba andra organ. Sjukdomen kan börja smygande, eller mer akut. Värk, ledsvullnad och ömhet är typiska symtom. I Sverige beräknas ca 0,7% av vuxen befolkning ha reumatoid artrit, med ca 25 nyinsjuknade per 100 000 invånare och år. Insjuknande ses i alla åldrar, vanligtvis sker sjukdomsdebut i ålder mellan 45 och 65 år.

Reumatoid artrit är drygt dubbelt så vanlig bland kvinnor före menopaus som bland män i motsvarande åldrar, medan könsfördelningen är jämn i äldre åldersgrupper. Sjukdomen behandlas med rörelseträning samt antiinflammatoriska, antireumatiska och biologiska läkemedel och kortison.

Ytterligare information finns på Reumatikerförbundets hemsida
https://reumatikerforbundet.org/

Autoinflammatoriska sjukdomar

Det finns flera typer av autoinflammatoriska sjukdomar men en gemensam nämnare är att sjukdomarna orsakas av en gendefekt i det medfödda immunsystemet. Ett samlingsnamn för tre av de autoinflammatoriska sjukdomarna är CAPS (kryopyrinassocierade periodiska syndrom) vilket utgörs av tre sjukdomar med olika svårighetsgrad: familjärt autoinflammatoriskt köldsyndrom (FCAS), tidigare ofta benämnt familjär köldartikuria (FCU), Muckle-Wells syndrom (MWS) samt kroniskt infantilt neurologiskt hud- och ledsyndrom (CINCA), även kallat systemisk multiinflammatorisk sjukdom med neonatal debut (NOMID). Gemensamt för de tre sjukdomarna är återkommande utbrott av inflammation med hudutslag, feber, ledsmärtor, trötthet och ögoninflammation.

Ytterligare information finns på Socialstyrelsen hemsida
http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/kryopyrinassocieradeperiodiska1#anchor_7